Warunki Korzystania

Drogi Użytkowniku,

cieszymy się, że znalazłeś się w sekcji dokumentów prawnych naszego Serwisu. Oznacza to, że dbasz o swoje bezpieczeństwo w Internecie lub chcesz poznać swoje prawa i obowiązki.

Mamy w związku z tym dobrą wiadomość: w naszym Serwisie dbamy nie tylko o jakość wytwarzanego przez nas oprogramowania, ale również o Twoje prawa podczas zawierania umowy on-line.

Pamiętaj, że jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z naszymi zasadami, możesz się z nami łatwo skontaktować. Żadnego pytania nie pozostawiamy bez odpowiedzi.

E-mail:  t.gawrych@sztukabarberingu.pl
Telefon kontaktowy:  +48 574 971 919

Ubuntu Piotr Skrzypczak, Marcin Kasperski S.C
ul. Strzeszyńska 67A
60-479 Poznań NIP: 7812029285, REGON: 520675735

 
REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
SZTUKABARBERINGU.PL
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
W pierwszej części Regulaminu przedstawiamy się, opisujemy różne formy kontaktu z
naszą firmą, a także omawiamy najważniejsze definicje, które znajdziesz w tym
dokumencie.

 

1.1. Serwis Internetowy jest dostępny pod adresem: sztukabarberingu.pl oraz jego rozwinięciami.

1.2. Serwis Internetowy jest prowadzony przez Piotr Skrzypczak oraz  Marcin Kasperski prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Ubuntu Piotr Skrzypczak, Marcin Kasperski S.C. z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Strzeszyńska 67A, 60-479 Poznań, NIP: 7812029285, REGON: 520675735, (dalej: Właściciel).

1.3. Kontakt z Serwisem Internetowym jest możliwy:

 • pod adresem e-mail: t.gawrych@sztukabarberingu.pl;
 • z wykorzystaniem adresu do korespondencji: Ubuntu Piotr Skrzypczak, Marcin Kasperski S.C, ul. Strzeszyńska 67A, 60-479 Poznań;
 • pod numerem telefonu: +48 574 971 919 (numer dostępny w godzinach: od 9:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).

1.4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu skorzystania z wybranych funkcji Serwisu Internetowego.

1.5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony w Serwisie Internetowym w sposób umożliwiający Użytkownikom:

 • zapoznanie się z jego treścią,
 •  utrwalanie jego treści poprzez samodzielne wydrukowanie lub zapisanie na nośniku zewnętrznym, np. pobrania w formie PDF (trwały nośnik),
 • zapoznanie się z jego obecnie obowiązującą wersją, jak i poprzednimi.

1.6. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 • BOK – Biuro Obsługi Klienta Serwisu Internetowego, które udziela informacji w zakresie prowadzonej przez Serwis Internetowy działalności.
 • CENA – określona w złotych polskich, kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Właścicielowi tytułem świadczenia usług lub gotowości do ich świadczenia w ramach umowy o świadczenie usług.
 • KLIENT – (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do
  czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy w ramach Serwisu Internetowego.
 • KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22(1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 • KONTO KLIENTA – Usługa Elektroniczna; oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Właściciela, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Serwisu Internetowego. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła.
  Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Serwisie Internetowym.
 • KOSZYK – Usługa Elektroniczna udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta z Serwisu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, okazjonalnie wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi Regulaminami
  Akcji Promocyjnych, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki). Koszyk umożliwia także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości Produktów, danych do faktury, formy płatności. W ramach usługi Koszyka, Właściciel może przesłać Klientowi wiadomość mailową o produktach pozostających w Koszyku lub nieudanej / odrzuconej przez pośrednika płatności transakcji (mail transakcyjny). Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy.
 • LOGIN – nazwa użytkownika Klienta podana w ramach Serwisu internetowego podczas tworzenia Konta Klienta, loginem jest mail wskazany przez Klienta.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim zapisanym do Newslettera osobom otrzymywanie dedykowanych, cyklicznych informacji na temat Serwisu Internetowego, w szczególności o usługach, bieżącej działalności, akcjach marketingowych i Akcjach Promocyjnych. Newsletter jest wysyłany na podany przez
  Użytkownika adres e-mail, za jego wyraźną zgodą. Użytkownik w każdej chwili ma prawo zrezygnować z subskrypcji Newslettera. W zakresie postanowień dotyczących Newslettera uregulowanych w niniejszym dokumencie, Właściciel
  nazywany będzie Usługodawcą, a osoba zapisana do Newslettera Usługobiorcą.
 • PRODUKT – usługa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie opisanym na danej Stronie Produktowej w miejscu i dacie wskazanym przez Właściciela, świadczona przez Właściciela za zapłatą Ceny za pośrednictwem Strony Internetowej.
 • PRZEDSIĘBIORCAKONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego
  na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 • REGULAMIN – niniejszy dokument określający m.in. zasady zawierania Umów, umów o świadczenie usług, umów o dostarczenie treści cyfrowych oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Użytkowników i Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki
  Użytkownika, w tym Klienta jak i Właściciela. W zakresie usług świadczonych drogą
  elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z 3 dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • STRONA PRODUKTOWA – strona w Serwisie Internetowym, na której przedstawione są m.in. szczegółowe informacje na temat Produktu, Ceny, sposobów płatności oraz innych usług.
 • TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu Internetowego przez odpowiednio Właściciela, kontrahentów Właściciela, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Serwisu Internetowego.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Właściciela na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z Właścicielem,
  odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
 • UŻYTKOWNIK/OSOBA ODWIEDZAJĄCA – osoba fizyczna przeglądająca zasoby Serwisu Internetowego, bez konieczności zakładania Konta Klienta i dokonania zakupu.
 • UMOWA – umowa o świadczeniu usługi w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca przeprowadzenie przez Właściciela na rzecz Klienta szkolenia za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe. Umowa jest zawierana pomiędzy Klientem a Właścicielem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Celem uniknięcia wątpliwości Właścicielowi przysługuje wynagrodzenie w postaci Ceny za świadczenie usług lub gotowość do ich świadczenia.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.
  Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy (ułatwienie techniczne). Podczas trwania Akcji Promocyjnej, Właściciel w ramach funkcjonalności Serwisu Internetowego z obiektywnych przyczyn może uzależnić zawarcie jednej Umowy dla kilku Produktów w ramach Zestawu Promocyjnego, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy.
 
2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SERWISU INTERNETOWEGO
Poznaj zasady korzystania z naszego Serwisu wyjaśniamy, jakie minimalne wymagania
techniczne musisz spełnić, żeby bez problemów korzystać z jego funkcjonalności.

2.1. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Użytkownika umożliwiające pełne i poprawne korzystanie ze Serwisu Internetowego:

 • urządzenie z dostępem do sieci Internet;
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail) w celu zapisu do Newslettera, czy
  zawarcia jakiejkolwiek umowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

2.2. Właściciel nie udziela gwarancji, że korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie przebiegało bez błędów i przerw technicznych. Właściciel zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu Internetowego w dowolnym terminie,  bez konieczności uprzedniego informowania o tym Klientów. Właściciel będzie dążył do niezwłocznego przywrócenia działania Serwisu Internetowego.

2.3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści innych serwisów oraz portali, do których może zostać przekierowany Klient, korzystając z linków umieszczonych w Serwisie Internetowym (np. operatorów płatności).

 
3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
W części trzeciej prezentujemy usługi elektroniczne dostępne w naszym Serwisie.
Usługa Elektroniczna to np. Newsletter. Wyjaśniamy też, jak w prosty sposób złożyć
reklamację na Usługi Elektroniczne.

3.1. Właściciel świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Użytkowników, w tym Klientów, które nie wymagają zapłaty Ceny (usługi darmowe):

 • prowadzenie Konta Klienta, w przypadku jego rejestracji;
 • umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 • prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
 • umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
 • umożliwienie dodawania opinii o zakupionych produktach;
 • umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Serwisu, w tym treści o charakterze marketingowym;
 • formularz kontaktowy;
 • chat;
 • zamówienie telefonu do Użytkownika przez Właściciela lub jego uprawnionego
  pracownika;
 • newsletter.

Konto Klienta

3.2. Właściciel dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące usługi:

 • podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą
  przeglądarki);
 • przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień;
 • umożliwienie zmiany danych Klienta w ramach Konta Klienta
 • umożliwienie usunięcie Konta Klienta.

3.3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

 • wypełnieniu formularza rejestracji poprzez wskazanie adresu mailowego i nadaniu hasła oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności;
 • potwierdzeniu chęci założenia Konta Klienta poprzez aktywację linku w mailu otrzymanym na wskazany adres e-mail (proces double check in);
 • skutecznym zarejestrowaniu się, co zostanie potwierdzone mailem z BOK Serwisu Internetowego.

3.4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji Konta Klienta, wysłanego przez Właściciela na adres email podany przez Klienta. Konto Klienta świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcie
Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Właściciela (np. korzystając ze środków komunikacji opisanych w punkcie 1.3 Regulaminu lub korzystając
z funkcji w panelu Konta Klienta „usuń Konto”).

Koszyk

3.5. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego Produktu do Koszyka.

3.6. Koszyk jest usługą świadczoną nieodpłatnie, przez okres, w którym w Koszyku Użytkownika znajdują się Produkty. W momencie złożenia zamówienia i jego skutecznego opłacenia dochodzi do zakończenia świadczenia usługi.

3.7. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Koszyk umożliwia także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: danych do faktury, sposobu dostawy,
formy płatności, dodania kodów rabatowych.

Newsletter

3.8. Usługa Newsletter (w zależności od zgody Użytkownika) polega na:

 • otrzymywaniu przez Użytkowników zapisanych do Newslettera (Usługobiorców) drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących Produktów i Usług Właściciela i partnerów Właściciela, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych (e-mail marketing).

3.9. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Użytkownika:

 • udostępnienie swojego adresu e-mail, w wyznaczonym do tego polu w Serwisie Internetowym w celu otrzymywania informacji handlowych wybranym kanałem
  komunikacji,
 • zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz zapoznanie się z Polityką Prywatności Serwisu Internetowego (poprzez czynność wpisania adresu e- mail i kliknięcia na przykład przycisku „zapisz mnie” lub tożsamą znaczeniowo).

3.10. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.

3.11. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez skierowanie prośby o zaprzestanie świadczenia Usługi Newsletter na dane kontaktowe podane w pkt. 1.3 Regulaminu lub kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail wysłanej do Usługobiorcy w ramach usługi Newsletter.

3.12. Usługodawca (Właściciel) może w każdym czasie rozwiązać umowę związaną ze świadczeniem Newslettera za tygodniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, rozumianych jako:

 • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawca wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 • zmiana sposobu świadczenia usługi Newsletter spowodowane wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 • zmiana zakresu lub świadczenia usługi Newsletter, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

3.13. Usługodawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji do usługi Newsletter.

3.14. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy Umowę o świadczenie usług elektronicznych za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z usługi Newsletter, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości treści, o których mowa powyżej, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Usługobiorca (katalog zamknięty): korzysta z Newslettera w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz naruszający prawa osób trzecich, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także niezgodnie z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym.

Reklamacje Usług Elektronicznych

3.15. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać w dowolnej formie. Zaleca się skorzystanie ze środków komunikacji wskazanych w punkcie 1.3 Regulaminu.

3.16. Przykładowy formularz reklamacji jest dostępny pod treścią niniejszego Regulaminu.

3.17. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Właściciela następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Właściciel odpowiada na reklamację w tej samej formie, w jakiej otrzymał reklamację, chyba że osoba składająca reklamację wskazała prośbę o inną formę komunikacji.To bardzo ważna część Regulaminu, w której wyjaśniamy, w jaki sposób możesz złożyć
Zamówienie, a następnie zawrzeć Umowę.

 
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW
To bardzo ważna część Regulaminu, w której wyjaśniamy, w jaki sposób możesz złożyć
Zamówienie, a następnie zawrzeć Umowę.

4.1. Informacje prezentowane w Serwisie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Właściciela do Użytkowników, w tym Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.

4.2. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem lub Klientem są określone na Stronie Produktowej (karcie Produktu) lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Serwisu Internetowego.

4.3. W ramach rozwoju dostępnych w Serwisie Internetowym Produktów lub usług oraz z uwagi na ich specyfikę, Właściciel może wprowadzić ograniczenia co do sposobów składania Zamówień na określone Produkty. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego zastosowanie znajduje ograniczenie, o którym mowa powyżej, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.

4.4. Zawarcie Umowy między Klientem, a Właścicielem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia

Składanie Zamówień

4.5. Właściciel umożliwia Użytkownikowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

 • Klient dodaje wybrany Produkt (lub Produkty) do Koszyka, po czym przechodzi do formularza zamówienia (ścieżka zakupowa);
 • Użytkownik, który jest zalogowany na swoim Koncie Klienta potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do złożenia Zamówienia.
 • Użytkownik, który nie posiada Konta Klienta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie niezbędnym do złożenia Zamówienia. W formularzu niezbędne jest podanie przez następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy: wskazanie Produktów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP. W przypadku Przedsiębiorców – Klientów, Właściciel może prosić o wskazanie numerów PKD przedsiębiorcy.
 • W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych przy wypełnianiu formularza zamówienia może uniemożliwić realizację Zamówienia i zawarcia Umowy.
 • Wypełniając formularz Zamówienia należy wybrać sposób zapłaty Ceny;
 • Klient przesyła Właścicielowi Zamówienie (składa ofertę). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu i zapoznanie się z Polityką prywatności.
 • W zależności od wybranego sposobu zapłaty za Zamówienie, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności lub podanie danych w celu zakupu na raty, czy w ramach płatności odroczonej.

4.6. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Właściciel wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

 • potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości);
 • albo informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w
  ramach Zamówienia, np. z powodu braku płatności.

4.7. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) z Zamówienia tj. wysłania do Klienta wiadomości mailowej, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.

4.8. Złożenie Zamówienie oznacza zgodę na otrzymanie rachunku / faktury, faktury korygującej i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej, na wskazany adres e-mail. Wraz z potwierdzeniem Zamówienia, Właściciel wysyła rachunek / fakturę. Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod
podanym przez siebie adresem e-mail.

4.9. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:

 • poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert; albo
 • potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Właściciel zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Właściciela z obowiązku jego dalszej realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia,  odpowiednie zastosowanie znajduje poniższy punkt.

4.10. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a Właściciel niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.

4.11. Niezależnie, Właściciel może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

4.12. Właściciel dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia w sytuacjach nadzwyczajnych, czy nieprzewidzianych, oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

4.13. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu, a także o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany przed złożeniem Zamówienia i przed zawarciem Umowy.

4.14. Akcje promocyjne obowiązujące w Serwisie Internetowym nie łączą się, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

 
5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
Jesteśmy elastyczni – nasz Serwis umożliwia różne metody płatności. Sprawdź, jak
możesz opłacić swoje Zamówienie. 

5.1. Właściciel udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności za Zamówienie poprzez zaufanych pośredników płatności:

 • płatności elektroniczne „Przelewy 24” (podmiot odpowiedzialny – PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068;
 • płatności kartą płatniczą;
 • płatności odroczone;
 • płatność na raty;
 • płatność przelewem tradycyjnym.

5.2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Serwisie Internetowym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

5.3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów zewnętrznych.

5.4. W przypadku nieotrzymania przez Właściciela płatności Klienta, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail (mail transakcyjny). Nieuiszczenie płatności Ceny w ciągu 2 dni od dnia zawarcia Umowy skutkuje uprawnieniem do rozwiązania łączącej strony umowy przez Właściciela z winy Klienta.

5.5. Rozwiązanie Umowy w trakcie jej obowiązywania nie upoważnia Klienta niebędącego Konsumentem do dochodzenia zwrotu Ceny już uiszczonej, niezależnie od momentu, w którym wypowiedziano umowy.

 
6. WYKONANIE USŁUGI W RAMACH OPŁACONYCH PRODUKTÓW

6.1. Wykonanie usługi w ramach opłaconych przez Klienta Produktów następuje w terminie i miejscu wskazanym przez Właściciela.

6.2. Właściciel zapewnia wszelkie niezbędne sprzęty oraz asortyment niezbędny do przeprowadzenia szkolenia w zakresie objętym danym Produktem.

6.3. Właściciel nie zapewnia w ramach Produktów noclegu, wyżywienia ani innych usług lub produktów nie związanych bezpośrednio z możliwością uczestnictwa w szkoleniu.

6.4. W przypadku braku stawiennictwa na zorganizowanym szkoleniu Właściciel nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny uiszczonej przez Klienta. Wynagrodzenie jest należne za przeprowadzone szkolenie lub gotowość do jego przeprowadzenia.

 
7. OPINIE ZAMIESZCZONE W SERWISIE INTERNETOWYM

7.1. Wszystkie opinie Klientów na temat zakupionych Produktów w Serwisie Internetowym są weryfikowane. Serwis Internetowy pozyskuje opinie wyłącznie od osób, które rzeczywiście skorzystały z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

7.2. Klient skorzystaniu z Produktów może zostać poproszony o dobrowolne dodanie opinii na ich temat.

7.3. Opinię na temat Produktów Klient może dodać:

 • za pośrednictwem formularza opinii dostępnego na karcie produktu zamieszczonego w
  Serwisie internetowym;
 • z wykorzystaniem dedykowanego linka do wystawienia Opinii (wysłanego przez Właściciela);
 • formularza opinii zawartego w wiadomości e-mail od Właściciela.

7.4. Wypełniając formularz opinii Klient wyraża zgodę na opublikowanie zawartych w nim subiektywnych treści o Produkcie oraz udostępnienie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zamieszczenia opinii. W zależności od przyjętego mechanizmu wystawiania opinii, Klient może zostać poproszony o wystawnie komentarza, ilości
gwiazdek (np. od 1 do 5), czy zaznaczenia skali zadowolenia lub niezadowolenia z Produktu.

7.5. Opinie zamieszczone w Serwisie Internetowym nie są w żaden sposób sponsorowane, a ich treść nie ma wpływu na warunki przyszłych umów zawieranych z Właścicielem.

7.6. Serwis Internetowy zamieszcza wszystkie opinie, zarówno pozytywne jak i negatywne, o ile ich treść nie narusza przepisów Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.

7.7. Opinie zamieszczane w Serwisie Internetowym podlegają weryfikacji pod kątem sporządzania ich przez Klientów, którzy rzeczywiście skorzystali z Produktu. Ww. weryfikacji przeprowadzana jest poprzez porównanie danych Klientów z danymi osób zamieszczających opinię:

 • W przypadku Klientów, którzy otrzymają wiadomość mailową z prośbą o wystawienie opinii gwarantujemy, że taki mail otrzymują tylko osoby, które skorzystały z Produkt;
 • W przypadku zamieszczania opinii w Serwisie Internetowym na Karcie Produktowej, Klient ma obowiązek podać numer zamówienia lub inne dane, na podstawie których Serwis Internetowy w celu weryfikacji powiąże jego opinię z konkretnym Zamówieniem.
 
8. REKLAMACJA
Przykładamy wielką uwagę do tego, co oferujemy naszym Klientom. Jednak, jeśli masz
jakiekolwiek zastrzeżenia wobec tego, co dla Ciebie robimy – sprawdź jak w łatwy
sposób złożyć u nas reklamację.

8.1. Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorcą – Konsumentem jest uprawniony do dokonania reklamacji usług dostarczonych w ramach Umowy.

8.2. Właściciel odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w szczególności obowiązany jest świadczyć Klientowi usługi bez wad oraz zgodny z zawartą umową. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie określonym w art. 43k ust. 2 lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy wyraźnie i odrębnie zaakceptował jego cechy.

8.3. Właściciel odpowiada za brak zgodności z umową istniejący w chwili jej realizacji Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.

8.4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie. Zachęcamy do złożenia reklamacji z wykorzystaniem form komunikacji opisanych w Regulaminie.

8.5. W razie braku zgodności z umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi, przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta, Kodeksie cywilnym i innych przepisach obowiązującego prawa.

8.6. W przypadku braku zgodności z umową, konsument może żądać doprowadzenie do zgodności usługi z umową.  Przedsiębiorca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, przy ocenie których brane są pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy w szczególności znaczenie braku zgodności z umową.

8.7. Przedsiębiorca doprowadza do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.

8.8. Jeżeli usługi są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 • doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 • przedsiębiorca nie doprowadził zgodności z umową
 • brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić do zgodności z umową;
 • brak zgodności z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniej próby zgodności treści z umową;
 • z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

8.9. Właściciel ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili. Roszczenia Klienta z tytułu niezgodności z umową ulegają przedawnieniu po upływie 6 lat od dnia ujawnienia się niezgodności Produktu z umową. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego.

8.10. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, kwoty należne wskutek skorzystania z tego prawa zwrócone zostaną Klientowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Właściciela oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny. Zwrot środków nastąpi przy wykorzystaniu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego Klient użył podczas dokonywania zapłaty za towar, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inną metodę zwrotu.

8.11. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy;
 • oraz danych kontaktowych składającego reklamację (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail) – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela.

Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.12. Właściciel ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przeciwnym razie uważa się, że reklamacja została uznana przez Właściciela.

 
9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
Wychodzimy z założenia, że w przypadku różnicy zdań z Klientem warto rozmawiać i
dążyć do wzajemnego porozumienia na drodze polubownej. Zobacz, w jaki sposób
możemy rozwiązać ewentualny spór.

9.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Właściciela do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Właściciela o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Właściciela na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

9.2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

9.3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Właścicielem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,
  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępnia platformę̨ do rozwiazywania sporów konsumenckich online. Właściciel nie uczestniczy obecnie w tej dobrowolnej procedurze alternatywnego rozwiazywania sporów.
 
10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTY)
Wiemy, że czasem konsumenci chcą skorzystać z ustawowego prawa do zwrotu. W
pełni to rozumiemy. Sprawdź, jak wyglądają zasady odstąpienia od umowy w Serwisie.

10.1. Prawo do odstąpienia od umowy, w rozumieniu przepisów ustawy o prawach konsumentów, nie przysługuje między innymi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.

10.2. Przed rozpoczęciem świadczenie na rzecz Klienta usługi wz. opłaconym Produktem Klient musi wyrazić za pośrednictwem Serwisu Internetowego wyraźną zgodę, o której mowa w zależności od zawieranej umowy w punktach 10.1 Regulaminu.

10.3. Klient po zawarciu Umowy otrzymuje od Właściciela potwierdzenie jej zawarcia oraz informowany jest o utracie praw do odstąpienie od umowy w związku z wyrażoną przez niego zgodą, o której mowa w punkcie 10.2 Regulaminu na wskazany adres e-mail.

 
11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
W tej części wskazujemy jakie prawa własności intelektualnej chronimy w naszym
Serwisie Internetowym i jakich zasad musisz przestrzegać.

11.1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, dokumentów prawnych, logotypów, znaków towarowych, tekstu, grafiki, zdjęć i innych zamieszczonych przez Właściciela treści należą do Właściciela, a
korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

11.2. Zabronione jest kopiowanie, powielanie, modyfikowanie, zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie jakiejkolwiek części Serwisu Internetowego lub jej elementów bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, poza przypadkami wyraźnie dozwolonymi przez przepisy obowiązującego prawa i niniejszego Regulaminu. Właściciel może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów własnych oraz Klientów Serwisu Internetowego.

11.3. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania danych dostępnych w serwisie podlegają przepisom Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11.4. Wykorzystywanie danych Serwisu Internetowego w celach komercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu o tym Właściciela i uzyskaniu od niego pisemnej zgody.

 
12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Sprawdź, jak dbamy o Twoje dane osobowe.

12.1. Zasady ochrony danych osobowych określa dokument „Polityka Prywatności”.

12.2. Zasady stosowania plików cookies na Stronie Internetowej określa dokument „Polityka
Cookies”.

 
13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
Jeśli robisz zakupy w naszym Serwisie Internetowym, a nie jesteś konsumentem lub
przedsiębiorcą na prawach konsumenta – ta część Regulaminu jest skierowana właśnie
do Ciebie.

13.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami oraz Przedsiębiorcami – Konsumentami (przedsiębiorcami na prawach konsumenta).

13.2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Właściciela z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

13.3. Ani Właściciel, ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

13.4. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Właściciela, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny z tytułu ostatniej Umowy nie więcej jednak niż do kwoty 500 złotych i jedynie w stosunku do realnie poniesionej szkody. Odpowiedzialność Właściciela z tytułu utraconych korzyści jest umownie wyłączona.

13.5. W przypadku opóźnienia płatności Właściciel ma prawo naliczyć odsetki w maksymalnej wysokości za opóźnienie w zapłacie. Odsetki naliczane są̨ od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

13.6. Właściciel jest uprawniony do wstrzymania realizacji jakiegokolwiek Zamówienia w przypadku istnienia jakichkolwiek zaległości w płatnościach przez Klienta względem Właściciela do czasu uregulowania wszelkich zaległości w płatnościach przez Klienta. W takim przypadku Właściciel nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie umowy, a Klient zrzeka się̨ wszelkich roszczeń́ z tego tytułu.

13.7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Właścicielem, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela.

13.8. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Właściciel może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

13.9. Odpowiedzialność za utracone korzyści Klienta niebędącego Konsumentem jest umownie wyłączona.

 
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Regulamin w wersji 1.0. wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2023 r.

14.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

14.3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

14.4. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.

14.5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w sytuacji, w której Właściciel zmodyfikuje sposób lub zakres prowadzonej działalności gospodarczej lub w wyniku zmian prawnych skutkujących koniecznością dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach Serwis Internetowy będzie informować
Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, w przypadku Użytkowników posiadających aktywne Konto Klienta – w formie wiadomości mailowej. Każda z osób, która otrzyma w/w wiadomość będzie mogła złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umów o świadczenie usług elektronicznych (w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wiadomości) realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu. Do Zamówień /zrealizowanych transakcji/, złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia Zamówienia.

Link do formularzy: 

Formularz reklamacji

REGULAMIN NEWSLETTER
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis internetowy jest prowadzony przez Piotra Skrzypczak oraz  Marcin Kasperski prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Ubuntu Piotr Skrzypczak, Marcin Kasperski S.C. z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Strzeszyńska, 60-479 Poznań, NIP: 7812029285, REGON: 520675735, (dalej: Właściciel) W sprawach
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu Serwisu Internetowego.

1.2. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z
kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 • FORMULARZ REJESTRACJI – dostępny w ramach funkcjonalności Serwisu Internetowego formularz za pośrednictwem, którego osoba fizyczna może uzyskać od Sprzedawcy Treści Cyfrowe, a co za tym idzie zawrzeć umowę o dostarczenie treści cyfrowych oraz zapisać się do Newslettera.
 • TREŚCI CYFROWE – jest to np. e-book, który udostępniamy Klientowi w zamian za prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracji i w konsekwencji zasubskrybowanie Newslettera, a co za tym idzie zawarcie z Właścicielem umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w której Ceną są dane osobowe Klienta.
 • CENA – dane osobowe przekazane na etapie uzupełniania Formularza rejestracji lub określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należna Właścicielowi za udzielenie dostępu do Treści Cyfrowych.
 • KLIENT – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Formularza rejestracji zasubskrybowała newsletter i zawarła umowę o dostarczenie Treści cyfrowych.
 • KONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych, która to umowa nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim zapisanym Klientom otrzymywanie cyklicznych informacji na temat usług świadczonych przez Właściciela oraz oferta marketingowych.
 • PRZEDSIĘBIORCAKONSUMENT – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę o dostarczenie Treści Cyfrowych bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 
2. WYMOGI TECHNICZNE

2.1. Minimalne wymagania techniczne urządzenia Klienta umożliwiające zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, i ich prawidłowe dostarczenie to:

 • urządzenie z dostępem do sieci Internet;
 • najnowsza wersja przeglądarki internetowej;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).

2.2. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera kontaktując się ze
Sprzedawcą w sposób określony w Serwisie Internetowym.

 
3. ZAWARCIE UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

3.1. Zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych odbywa się za pośrednictwem Formularza Rejestracji.

3.2. Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny.

3.3. Obowiązkiem Klienta, który chce zawrzeć umowę jest wskazanie prawidłowych i aktualnych danych wymaganych w Formularzu Rejestracji np. adresu e-mail oraz potwierdzenie subskrypcji poprzez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości e-mail otrzymanej od Właściciela. Podanie wszelkich danych w Formularzu Rejestracji jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.

3.4. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta subskrypcji newslettera, w sposób określony powyżej dochodzi do skutecznego zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.

 
4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY LUB UDOSTĘPNIENIA TREŚCI
CYFROWYCH

Dostawa Treści Cyfrowych jest nieodpłatna i następuje poprzez przesłanie Treści Cyfrowych na adres e-mail wskazany przez Klienta w toku wypełniania Formularza rejestracji lub poprzez przesłanie na adres mailowy Klienta linku umożliwiającego pobranie lub zapoznanie się z Treściami Cyfrowymi.

 
5. REKLAMACJA TREŚCI CYFROWEJ ORAZ PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Klient, będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca – Konsument jest uprawniony do złożenia reklamacji Treści Cyfrowych.

5.2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem podmiotów, które nie posiadają statusu Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta jest wyłączona.

5.3. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Treści Cyfrowych zgodnych z treścią zawartej umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych.

5.4. Właściciel odpowiada za zgodność Treści Cyfrowych z umową.

5.5. Właściciel odpowiada za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową istniejący w chwili ich dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.

5.6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie.

5.7. W razie braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową Klientowi, będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi, przysługują uprawnienia określone w Ustawie o prawach konsumenta.

5.8. W przypadku braku zgodności Treści Cyfrowych z umową o ich dostarczenie, Konsument oraz Przedsiębiorca-Konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową o Dostarczenie Treści Cyfrowych. Jeśli okaże się to niemożliwym, lub wymagać będzie nadmiernych kosztów, Klient ma prawo od umowy odstąpić.

5.9. Nadto, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, gdy Sprzedawcy nie udało się dostarczyć Treści Cyfrowych w sposób zgodny z umową o dostarczenie Treści Cyfrowych po uprzednim wyczerpaniu ścieżki, o której mowa w
punkcie 5.8, gdy starania Sprzedawcy nie doprowadziły do dostarczenia Treści Cyfrowych zgodnych z umową o ich dostarczenie, gdy brak zgodności Treści Cyfrowych jest tak istotny, że za bezcelowe uznać należy zobowiązywanie Sprzedawcy do ich naprawy lub gdy z oświadczenia Sprzedawcy wynika, że nie uda mu się doprowadzić Treści Cyfrowych do stanu zgodne z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niegodności dla Konsumenta albo Przedsiębiorcy-Konsumenta.

5.10. Klient, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Treści Cyfrowych. Regulacje niniejszego punktu Regulaminu dotyczą również Przedsiębiorcy – Konsumenta.

5.11. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę – Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

5.12. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone Sprzedawcy w
dowolny sposób.

5.13. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia dostarczenia lub udostępniania Treści Cyfrowych Konsumentowi lub Przedsiębiorcy – Konsumentowi.

5.14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5.15. Właściciel ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy – Konsumenta o odstąpieniu od umowy, usunąć dane osobowe Klienta podane w celu zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych oraz subskrypcji newslettera.

 
6. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

6.1. Właściciel posiada całość praw autorskich do Treści Cyfrowych.

6.2. Treści Cyfrowe są udostępniane Klientowi wyłącznie do użytku własnego.

 
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Podanie danych osobowych przez Klienta w Formularzu Rejestracji jest niezbędne do zawarcia umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych i są one w tej sytuacji przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy.

7.2. Zasady ochrony danych osobowych w pozostałym zakresie nieuregulowanym niniejszym
Regulaminem określa dokument „Polityka Prywatności”.

 
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin newslettera w wersji 1.0. wchodzi w życie z dniem 11 grudnia 2023 r.

8.2. W przypadku, gdy regulacje bezwzględnie obowiązującego prawa kraju zwykłego pobytu Klienta przewidują dla niego korzystniejsze warunki niż przepisy prawa polskiego oraz zapisy niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdą przepisy prawa kraju zwykłego pobytu Klienta.

8.3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w sytuacji, w której Właściciel zmodyfikuje sposób lub zakres prowadzonej działalności gospodarczej lub w wyniku zmian prawnych skutkujących koniecznością dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach Serwis Internetowy będzie informować
Użytkowników poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Internetowego, Do Umów zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia
Regulaminu obowiązującego w chwili zawarcia Umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności w wersji 1.0 obowiązuje od dnia 11 grudnia 2023 r

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Polityka prywatności Serwisu Internetowego nie stanowi źródła obowiązków dla Osoby Odwiedzającej (w tym Gościa) i Klienta Serwisu Internetowego. Ma ona charakter informacyjny, nie jest umową ani regulaminem.

2. Wszystkie wyrażenia i słowa zapisywane za pomocą wielkiej litery (np. Serwis Internetowy, Klient itd.) należy rozumieć zgodnie z treścią Regulaminu Serwisu Internetowego.

3. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą Polityką prywatności a zgodami na przetwarzanie danych osobowych udzielonymi przez osobą fizyczną, podstawą prawną do określenia zakresu działań Administratora są dobrowolnie wyrażone zgody lub przepisy prawa, które znajdują zastosowanie w danej sytuacji faktycznej.

§ 2 WSPÓLADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

1. Współadministratorami Twoich danych osobowych Piotra Skrzypczak oraz  Marcin Kasperski prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Ubuntu Piotr Skrzypczak, Marcin Kasperski S.C. z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul.
Strzeszyńska 67A, 60-479 Poznań, NIP: 7812029285, REGON: 520675735 (dalej: Administrator).

2. We wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych zachęcamy do
kontaktu na wyżej wskazany adres lub za pośrednictwem adresu e-mail:
t.gawrych@sztukabarberingu.pl.

3. Na wskazany adres można również przesyłać żądanie udostępnienia informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące Państwa osoby posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy.

4. Administrator informuje, że przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz w celu ulepszania systemu pomocy w zakresie RODO, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie Klienta. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia, w szczególności nie będą używane do celów marketingowych i przekazywane osobom trzecim.

5. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji, dokonania zwrotu), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym danych osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, celem potwierdzenia jej tożsamości i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują daną osobę.

6. Jeżeli wyraziłeś dodatkową zgodę na używanie przez nas plików cookies (ciasteczek), administratorami danych uzyskanych na podstawie Państwa aktywności w Internecie mogą być również nasi zaufani partnerzy.

§ 3 POZYSKIWANIE DANYCH I CEL ICH PRZETWARZANIA

1. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, w czasie przetwarzania określonych
danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

2. Zgodnie z treścią wskazanych aktów prawnych, za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
fizycznej.

3. Zapewniamy, że pozyskane od Państwa dane są poufne, bezpieczne i przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Przetwarzamy dane zgodnie z prawem, w sposób rzetelny i przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy tylko takie dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne z uwagi na prawnie uzasadniony cel, czyli powód przetwarzania. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Stosujemy odpowiednie i adekwatne środki bezpieczeństwa i stan wiedzy technicznej w celu ochrony danych osobowych przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą, czy ujawnieniem. Dane osobowe przechowujemy w sposób umożliwiający identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

4. Administrator pozyskuje informacje o danych osobowych w następujący sposób:

 • poprzez zawarcie Umowy za pośrednictwem Serwisu (Serwis internetowy) przez Klienta;
 • poprzez rejestrację Konta Klienta;
 • poprzez dobrowolną subskrypcję usługi Newslettera;
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail, w formularzu kontaktowym lub oknie chatu;
 • poprzez przesłanie reklamacji, wniosku, zapytania lub pisma o innym charakterze;
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w wiadomości e-mail przesłanej w związku z chęcią nawiązania współpracy;
 • poprzez zamieszczenie opinii o usłudze;
 • poprzez pliki cookies, piksele lub podobne technologie internetowe.
 • poprzez konsultację telefoniczną;

5. Informujemy, że cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika ze zgody Osoby Odwiedzającej Stronę Internetową lub Klienta lub przepisów prawa oraz w wybranych przypadkach jest doprecyzowywany w wyniku działań podejmowanych przez te osoby w Serwisie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji.

6. Podanie danych osobowych przez Osobę Odwiedzającą lub Klienta Serwisu Internetowego jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z określonych funkcjonalności Serwisu Internetowego (np. złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia, rejestracji Konta Klienta lub skorzystania z formularzy kontaktowych).

7. Każdorazowo zakres wymaganych danych do zawarcia odpowiedniej umowy wskazany jest uprzednio w Serwisie Internetowym (oznaczamy dane, których podanie jest konieczne do zawarcia umowy/skorzystania z określonej
funkcjonalności), w ramach innych kanałów komunikacji z Osobą Odwiedzającą lub Klientem lub w Regulaminie. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego skorzystania z funkcjonalności Strony Internetowej, np. brak możliwości złożenia zamówienia.

8. Państwa dane osobowe są pozyskiwane przez Administratora w następującym celu:

 • Prowadzenie statystyk (Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.); Cel – Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. (Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.); Cel – Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. (Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).); Cel – Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e- mail. Prezentowanie reklam, dostosowywanie rabatów i promocji.
 • Zamieszczenie opinii w Serwisie Internetowym. (Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.); Cel – Badanie satysfakcji z usług.
 • Obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, chatu, wiadomości e-mail, reklamacji, innych wniosków.. (Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 6 ust. 1 lit. c RODO.); Cel – Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, chatu lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności. Obsługa wniosków, udzielenie odpowiedzi na reklamacje konsumenckie. Dochodzenie roszczeń, w tym od osób trzecich, obrona przez nimi.
 • Obsługa Konta Klienta. (Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.); Cel – Zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem.
 • Zawarcie i realizacja Umowy. (Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.); Cel – Zawarcie i realizacja Umowy lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem.
 • Archiwizacja dokumentów. (Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.); Cel – Wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych.

9. Newsletter. Jeżeli chcą Państwo zapisać się do naszego Newslettera, należy przekazać nam obowiązkowo swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z usługi newslettera. Zapis do newslettera jest również możliwy na etapie zakładania Konta Klienta. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera są wykorzystywane w celu przesyłania Państwu newslettera, w którym informujemy Państwa o działaniach firmy, promocjach i rabatach. Podstawą prawną przetwarzania w tej sytuacji jest Państwa dobrowolna zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu cyklicznego przesyłania newslettera, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z chęci otrzymywania usługi. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje trwałe usunięcie Państwa danych z bazy. Ponadto, w każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, zawartych w art. 20 RODO. Baza danych newslettera jest w odpowiedni sposób zabezpieczona przez Administratora. Newsletter jako baza danych obsługiwany jest poprzez podmiot zewnętrzny. W wysyłanych wiadomościach mailowych znajdują się odnośniki do ukrytych obrazków (tzw. piksel śledzący). Oprócz jego podstawowej funkcji, jaką jest liczenie otwarć maila, opcjonalnie służy on również do identyfikacji Klienta i prowadzenia działań marketingowych.

10. Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci skontaktowania się z nami. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta jednakże będzie to termin nie dłuższy niż 5 lat. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłaś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy.

11. Opinie. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu umożliwienia zamieszczania Opinii, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci zamieszczania swojego wpisu na naszej stronie internetowej. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania opinii na stronie internetowej, chyba, że wcześniej poprosisz o usunięcie opinii, co spowoduje usunięcie Twoich danych związanych z opinią z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane w opinii, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, zawartych w art. 20 RODO.

12. Konto Klienta. Zakładając Konto Klienta na naszej Stronie Internetowej przekazujesz nam swój adres e-mail, imię oraz nazwisko i numer telefonu. Jest to dobrowolne, lecz niezbędne w celu skutecznego zarejestrowania Konta Klienta. Następnie w Panelu Klienta możesz podać również dane adresowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu prowadzenia Konta Klienta, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z chęci jego założenia. Dane będą przetwarzane przez czas posiadania Konta Klienta, chyba że wcześniej poprosisz o jego usunięcie, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do Konta Klienta, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, zawartych w art. 20 RODO.

 

§ 4 KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • dane osobowe podane w formularzu przy rejestracji Konta Klienta, składaniu Zamówień w Serwisie Internetowym, w szczególności: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu;
 • dane osobowe uzupełnione przez użytkownika podczas korzystania z Konta Klienta, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; adres zamieszkania lub siedziby [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz
  numer identyfikacji podatkowej [NIP];
 • dane osobowe niezbędne do złożenia zamówienia, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP];
 • dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podane podczas korzystania z formularza kontaktowego, chatu, zamieszczania opinii oraz przesyłane za pośrednictwem e-mail; czy przekazywane podczas składania reklamacji, skarg lub wniosków, w szczególności: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], numer rachunku bankowego;
 • dane osobowe podane w celu wzięcia udziału w konkursach/akcjach promocyjnych: imię i nazwisko; adres e-mail; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj];
 • inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem cookies i podobnych technologii.
 
§ 5 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez naszych partnerów i podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa rzecz usług. Wedle naszej wiedzy, wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

2. Państwa dane osobowe Administrator może przekazywać:

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków;
 • W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Serwis Internetowy (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Serwisie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych oraz księgowość zewnętrzna;
 • ponadto możemy udostępniać dane w pełni zanonimizowane (takie, które nie mogą Państwa zidentyfikować) podmiotom, z którymi współpracujemy.

3. W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Serwisie Internetowym pliki cookies, piksele lub funkcje marketingowe zbliżone do cookies. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w § 8 niniejszej Polityki.

 

§ 6 ARCHIWIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności i/lub w celu spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych. Po tym okresie Administrator bezpiecznie usunie Państwa dane osobowe.

2. Dane przechowujemy przez okresy wskazane poniżej:

 • Dane dla celów marketingowych. – W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
 • Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, chatu, e-mail. – Dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, chatu, e-mail.
 • Dane zawarte w opiniach. – W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
 • Dane osobowe powiązane z cookies i podobnymi funkcjami. – Do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień strony / przeglądarki / urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików – wówczas dane osobowe będą usunięte do czasu wniesienia sprzeciwu).
 • Dane przekazywane w trakcie postępowania reklamacyjnego i innych procedur związanych z roszczeniami Klienta. – 6 lat.
 • Pozostała kategoria danych (za wyjątkiem danych z plików cookies, o czym więcej wnaszej Polityce Cookies). – 5 lat.

3. W każdym przypadku dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania; dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

4. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku

 
§ 7 UPRAWNIENIA, UZYSKIWANIE DOSTĘPU I AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH, REKLAMACJE

Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Państwa dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, wówczas mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na podstawie RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Ponadto, mogą Państwo poprosić o skorygowanie danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcie danych osobowych (art. 17 RODO), wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) oraz, o ile jest to technicznie wykonalne, poprosić o przekazanie udostępnionych danych osobowych innej organizacji (art. 20 RODO).

W związku z prawem do bycia zapomnianym, Administrator dokona aktualizacji lub usunięcia Państwa danych, chyba że ma prawny obowiązek ich zachowania do celów prowadzenia działalności lub zachowania zgodności z prawem. W niektórych przypadkach mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO). Mogą Państwo również skontaktować się z Administratorem w przypadku zastrzeżeń co do sposobu gromadzenia, przechowywania lub korzystania z danych osobowych. Administrator stara się niezwłocznie rozpatrywać wszelkie żądania dotyczące w/w operacji
na Państwa danych osobowych, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania Administrator ma prawo rozpatrzyć Państwa żądania w terminie przekraczającym 30 dni, o czym wcześniej poinformuje Użytkownika. Administrator dąży do ostatecznego rozpatrywania skarg, ale jeśli będę Państwo nadal niezadowoleni z uzyskanej odpowiedzi, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych lokalnego organu ochrony danych. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY,POLITYKA COOKIES

1. Nasza Strona Internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Polityka cookies dotyczy zarówno Klientów Serwisu Internetowego, jak i Osób Odwiedzających Serwis Internetowy, czyli użytkowników, którzy przeglądają zawartość Serwisu, ale nie dokonują zakupów.

2. Polityka cookies stanowi dokument będący integralną część niniejszej Polityki prywatności. Treść Polityki cookies znajduje się tutaj.

3. Strona Internetowa korzysta również z funkcjonalności zbliżonych do cookies. W związku z tym, poszczególne zapisy Polityki cookies należy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

4. Wybrane pliki cookies przetwarzają Państwa dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies lub podobnych technologii na naszej Stronie Internetowej odbywa się w celach zapewnienia funkcjonowania Strony, dostosowania Strony Internetowej do preferencji Osoby Odwiedzające i Klienta, czy celach analitycznych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych będzie Państwa dodatkowa zgoda, wyrażona poprzez dokonanie wyboru i zaznaczenie checkboxa podczas procesu wyrażania zgody na cookies.

5. Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Serwisu Internetowego stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jej przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu
wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej lub Klientowi, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Serwisie Internetowym, czy konkretnym adresem e-mail – a tam samym zostać uznane za dane osobowe.

6. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki prywatności Serwisu Internetowego odnoszące się do danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą.

 

§ 9 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Niniejsze zasady Polityki prywatności 1.0. obowiązują od dnia 11 grudnia 2023 r.

2. Administrator oświadcza, iż ma prawo do dokonania zmian niniejszego dokumentu z
ważnych powodów, m.in.:

 • zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie RODO, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;
 • rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych spowodowany postępem technologii internetowej, w tym wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, technologicznych lub technicznych na Stronie Internetowej, mające wpływ na zakres niniejszej Polityki prywatności.

3. O wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się poinformować Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwalającym na zapoznanie się z treścią zmienionego dokumentu, np. poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Polityki prywatności na stronie głównej Serwisu Internetowego.

4. W przypadku użytkowników korzystających z funkcji newslettera, jeżeli Administrator dokona zasadniczych zmian treści Polityki Prywatności, wówczas poinformuje o nich Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do zmiany Polityki Użytkownik ma prawo zaprzestać korzystania z newslettera poprzez wysłanie prośby o wypisanie z newslettera lub poprzez prośbę usunięcia jego danych osobowych.

 

POLITYKA COOKIES

Co to jest Polityka cookies?

Niniejsza Polityka cookies, będąca rozszerzeniem Polityki Prywatności Sklepu Internetowego, dotyczy szczegółowych zagadnień z zakresu stosowania przez nas plików cookies, kodów pikselowych oraz wdrażania innych technologii internetowych i przetwarzania danych osobowych za ich pomocą.

W niniejszej Polityce znajdą Państwo informacje o tym:

 • czym są pliki cookies i jakie są ich rodzaje,
 •  jakie technologie internetowe są stosowane na naszej Stronie Internetowej,
 • jakie dane przetwarzamy,
 • w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy dane,
 • do kogo i w jaki sposób przesyłamy dane,
 • przez jaki czas przechowujemy informacje zawarte w cookies.

Polityka cookies Sklepu Internetowego nie stanowi źródła obowiązków dla Osoby Odwiedzającej, Klienta Sklepu Internetowego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny, nie jest umową ani regulaminem. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych Polityką Cookies, znajduje zastosowanie Polityka Prywatności lub Regulamin Sklepu Internetowego.

Dane kontaktowe.
Piotra Skrzypczak oraz  Marcin Kasperski prowadzących działalność gospodarczą pod firmą
Ubuntu Piotr Skrzypczak, Marcin Kasperski S.C. z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul.
Strzeszyńska, 60-479 Poznań, NIP: 7812029285, REGON: 520675735, adres mailowy:
t.gawrych@sztukabarberingu.pl

 

1. Czy nasza Strona Internetowa korzysta z cookies?

Tak, nasza Strona Internetowa, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Polityka cookies dotyczy zarówno Klientów Sklepu Internetowego, jak i Osób Odwiedzających Sklep Internetowy, czyli użytkowników, którzy przeglądają zawartość Sklepu, ale nie dokonują zakupów. Polityka dotyczy również Gościa, czyli Osoby Odwiedzającej nie będącej zarejestrowanym Klientem, która dokonuje zakupów w naszym Sklepie, jednak bez rejestracji konta.


Strona Internetowa korzysta również z funkcjonalności zbliżonych do cookies. W związku z tym, poniższe zapisy Polityki cookies należy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

 

2. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies są to dane informatyczne, w szczególności niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkowników, np. na komputerze, tablecie, czy telefonie komórkowym, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień Strony Internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich 2 na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Piksel to kod oprogramowania, który pozwala śledzić Osoby Odwiedzjące Stronę Internetową i ich zachowanie na stronach internetowych, na których rozmieszczono piksele. Może to być podstawowe śledzenie, czy dana osoba odwiedziła Stronę Internetową, aż do szczegółowego śledzenia działań, takich jak dodanie usługi do koszyka, wybranie usługi, wysłanie formularza itp. Piksel może przesłać zgromadzone informacje stronie trzeciej, tj. do dostawcy kodu.

 

3. W jakim celu wykorzystujemy cookies?

Wykorzystujemy stosowane przez nas cookies i inne technologie internetowe do:

 • zapewnienia funkcjonowania, bezpieczeństwa i niezawodności naszej Strony Internetowej;
 • dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Klienta lub Osoby Odwiedzającej oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów Strony Internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika;
 • do zapewnienia ułatwienia logowania się do Konta Klienta;
 • analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Osoby Odwiedzające Stronę Internetową korzystają z jej funkcjonalności, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • w celach reklamowych (w tym remarketingu, retargetingu) i łączenia się z mediami społecznościami, wyświetlania reklamy behawioralnej za pomocą narzędzia Google Ads, mającej dostarczać Osobom Odwiedzającym i Klientom treści reklamowej dostosowanej do ich zainteresowań, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami Serwisu (także z wykorzystaniem tzw. third party cookies), tj. u naszych partnerów reklamowych. Naszym celem jest opracowanie oferty reklamowej, która będzie atrakcyjna i korzystna dla naszych odbiorców, dlatego w ramach reklamy behawioralnej Klient i Osoba Odwiedzająca może zobaczyć przede wszystkim informacje o produktach lub usługach, które oglądał lub sprawdzał już na naszej Stronie.
4. Czy w ramach plików cookies przetwarzane są dane osobowe?

Tak, wybrane pliki cookies mogą w niektórych sytuacjach przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies lub podobnych technologii na naszej Stronie Internetowej odbywa się w celach zapewnienia funkcjonowania Strony, dostosowania Strony Internetowej do preferencji Osoby Odwiedzające i Klienta, czy celach analitycznych. Przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Pragniemy zwrócić uwagę, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych, statystycznych będzie zawsze Państwa dodatkowa i wyraźna zgoda, wyrażona poprzez dokonanie wyboru i zaznaczenie checkboxa podczas procesu wyrażania zgody na cookies.

Gdy Osoba Odwiedzająca lub Klient korzysta ze Sklepu Internetowego stosowane są pliki cookies umożliwiające identyfikację jego przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą – przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej lub Klientowi, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Sklepie Internetowym, czy konkretnym adresem e-mail – a tym samym zostać uznane za dane osobowe.

 

5. Jeśli cookies przetwarza dane osobowe, czy wówczas znajduje zastosowanie Polityka prywatności?

Tak, w stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki prywatności Sklepu Internetowego odnoszące się do danych osobowych, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą.

 

6. Czy muszę wyrazić zgodę na stosowanie cookies?

Podczas pierwszej wizyty na naszej Stronie Internetowej wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania przez nas plików cookies. Mogą się Państwo na nie zgodzić lub nie. Jeżeli nie zgodzą się Państwo na używanie przez nas plików cookies, wówczas będziemy stosować tylko niezbędne, techniczne cookies, konieczne do prawidłowego funkcjonowania Strony. Cookies, które nie należą do grupy plików technicznych, zostaną załadowane dopiero po wyrażeniu przez Państwa zgody na cookies (klauzula opt-in).

 

7. Czy mogę zmienić zdanie odnośnie stosowanie cookies?

Oczywiście, że tak. Jeśli została wyrażona zgoda na używanie przez nas cookies, w każdej chwili mogą Państwo zmienić zdanie i nie wyrazić zgody, by w przyszłości były one stosowane. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Należy mieć jednak na względzie, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

8. W jaki sposób mogę dodatkowo zarządzać swoją prywatnością?

Jeżeli chcesz dodatkowo zarządzać swoją prywatnością, zamieszczamy listę narzędzi, które mogą być pomocne:

 • ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej;
  • Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie.
  • Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność;
  • Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność.
 • wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. ghostery,
 • dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies,
 • tryb incognito w przeglądarce internetowej,
 • ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com,
 • mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony,
 • Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,
 • Google Ads Settings: https://adssettings.google.com/
 
9. Czy cookies są szkodliwe?

Wykorzystywane przez nas pliki cookies nie są szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzającej i Klienta, ani dla komputera, telefonu komórkowego czy urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nie, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Tzw. nieszkodliwe cookies są niezbędne do poprawnego działania Strony Internetowej, potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika.

Na naszej Stronie korzystamy również z tzw. cookies badających, które wykorzystujemy do śledzenia Osób Odwiedzających Stronę, jednak nie obejmują informacji pozwalających (bez posiadania innych danych) zidentyfikować konkretnego użytkownika. W określonych sytuacjach stosujemy profilowanie, o czym więcej w pkt. 12.

 

10. Jakie stosujemy cookies własne?

Cookies własne (ang. first party cookies) wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej. Nasze cookies mają za zadanie ułatwić Państwu korzystanie z naszej Strony Internetowej, a w szczególności z funkcjonalności Sklepu.

 

11. Czy stosujemy cookies podmiotów trzecich?

Tak. Nasza Strona Internetowa, w celu optymalizacji jej funkcjonowania, korzysta również z cookies podmiotów trzecich (ang. third-party cookies). Cookies podmiotów trzecich stosujemy również w celach analitycznych, i statystycznych. Cookies pozwalają nam również dostosować reklamę i treści marketingowe do Państwa upodobań. Pliki cookies służą również zwiększeniu użyteczności i personalizacji zawartości Sklepu Internetowego.

 

12. Czy korzystamy z profilowania?

Tak. Dzięki cookies stosowanym w Serwisie możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzającej – np. poprzez analizę tego jak często odwiedza Serwis oraz czy i jakie Produkty go interesują. Profilowanie dotyczy w szczególności osób zalogowanych, czyli Klientów. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć Państwa zwyczaje i oczekiwania oraz dostosować się do Waszych potrzeb i zainteresowań.

 

13. Jakie konkretnie cookies, piksele i narzędzia informatyczne stosujemy?

Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics, dostarczanego przez Google Ireland Limited (zarejestrowaną pod numerem: 368047) z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dzięki temu tworzymy statystyki i analizy w celu ulepszania działania Strony Internetowej.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z naszej Strony. Co ważne, mamy włączoną anonimazcję IP. Dlatego też, Google nie otrzymuje od nas danych osobowych, które mogłyby zostać oparte na numerze IP w połączeniu z innymi danymi o Osobach Odwiedzających lub Klientach.
W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. Zgromadzone informacje, nie będące jednak danymi osobowymi, są najczęściej przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z dokumentem opracowanym przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Ads (poprzednio Google Adwords)– konwersja i remarketing. Korzystamy z narzędzia Google Ads, dostarczanego przez Google Ireland Limited (zarejestrowaną pod numerem: 368047) z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dzięki temu przyciągamy uwagę do naszych treści oraz ofert za pomocą materiałów reklamowych na zewnętrznych stronach internetowych. Analizujemy dane z kampanii reklamowych, w celu optymalizacji działań reklamowych. Materiały reklamowe są dostarczone przez Google za pomocą tzw. „Ad Servers”. W tym celu, używamy cookies serwerowych, za pomocą których określone parametry mierzenia sukcesu dotarcia do odbiorców, takie jak zamieszczanie reklam lub kliknięć użytkowników mogą być mierzone. Jeśli wejdą Państwo na naszą stronę internetową przez reklamę Google, Google Ads przechowa plik cookie na Państwa urządzeniu. Dla tych plików cookies, w celu analizy wartości, są zazwyczaj przechowywane: unikalny identyfikator cookie, liczba wyświetleń na jedno lokowanie reklamy (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu) oraz informacja opt-out (oznaczenie, który użytkownik nie życzy sobie by był dalej uwzględniany). Pliki cookies pozwalają Google na rozpoznawanie Państwa przeglądarki internetowej. Nie zbieramy ani nie przetwarzamy jakichkolwiek danych osobowych na podstawie w/w środków reklamowych. Nie uzyskujemy innych danych, nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie uzyskanych informacji. Z uwagi na na
użyte narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie rozpoczyna połączenie z serwerem Google. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w żadnej usłudze Google lub nie są Państwo zalogowani, istnieje możliwość, że dostawcy sieci mogą pozyskać i przechowywać Państwa adres IP. Używamy również narzędzia remarketingu w Google Ads, która umożliwia prezentowanie użytkownikom naszej strony internetowej reklam opartych na ich zainteresowaniach z innych stron internetowych należących do sieci reklamowej Google. W tym celu Google przechowuje cookies w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone serwisy Google lub strony internetowe w Google Display Network, by w unikalny sposób zidentyfikować przeglądarkę internetową na konkretnym urządzeniu. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentów dot. RODO i Google Ads: https://ads.google.com/intl/pl_pl/home/faq/gdpr/.


Facebook – Korzystamy również z narzędzi marketingowych oraz Chatu dostarczanych przez Meta Platforms Ireland., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“). W ramach tych narzędzi kierujemy do Państwa reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych usług. W celu kierowania do Państwa reklam spersonalizowanych pod kątem Państwa zachowań na naszej Stronie, korzystamy z Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej Strony w zakresie przeglądanych stron. Nie przekazujemy danych osobowych. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. Pozwalają nam wyłącznie uzyskać informacje jakie działania zostały podjęte w ramach naszej Strony. Zwracamy jednak uwagę, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Państwu zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Obecnie Pixel Facebooka oddziałuje również na dane z Instagrama. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.


Google Tag Manager – korzystamy z narzędzia Googel Tag Manager dostarczonego przez firmę Google Ireland Limited (zarejestrowaną pod numerem: 368047) z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Dzięki niemu zarządzamy tagami na naszej stronie internetowej. Dzięki temu możemy badać w jakie interakcję wchodzą Państwo z nasza stroną oraz jak reagują na nią Państwa urządzenie i przeglądarki. Umożliwia nam to lepsze dopasowanie treści oraz kodu naszej strony internetowej. W ramach narzędzie Google Tag Menager są zbierane jedynie zbiorcze dane dotyczące używanych tagów, wydajności oraz działania systemu naszej strony. Nie obejmuje to adresów IP, danych powiązanych z konkretną osobą. Jednak zebrane dane w połącznie z innymi mogą prowadzić do połączenie ich z konkretną osobą. Więcej informacji na temat prywatności i bezpieczeństwa danych w ramach tego narzędzie znajduje się tutaj: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=pl&ref_topic=3441532

 

14. Jak długo przechowujemy cookies zawierające dane osobowe?

W zależności od rodzaju, celu i podstawy prawnej przetwarzania plików cookies czas przechowywania plików cookies wynosi od 1 sesji do 2 lat.

Zebrane przez nas pliki cookies zawierające dane osobowe Osoby Odwiedzającej niebędącej Klientem, będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator
może usunąć Dane Osobowe, jeśli przez 2 lata zostaną one wykorzystane do celów marketingowych chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.

Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Osoba Odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

Polityka cookies 1.0 obowiązuje od dnia 11 grudnia 2023 r.

Zamknij
Koszyk (0)

Brak produktów w koszyku. Brak produktów w koszyku.

Zamknij